Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 12/11/2021.

1.    INLEIDENDE BEPALINGEN

1.1 Identiteit van de Verkoper

Stichting tegen Kanker – Fondation contre le Cancer (hierna “Stichting tegen Kanker”) is een stichting van openbaar nut met zetel te Leuvensesteenweg, 479 te 1030 Schaarbeek (België), en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0873.268.432.
Stichting tegen Kanker is telefonisch bereikbaar op +32 (0)2 733 68 68 en per e-mail op info@kaarstegenkanker.be
Stichting tegen Kanker beheert de website www.kaarstegenkanker.be (hierna “de Website”) met het oog op de verkoop van haar producten aan haar klanten. De verkoop van producten van Stichting tegen Kanker via de Website is onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna “de Algemene Verkoopvoorwaarden”).

1.2 Identiteit van de Koper

Voor het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verwijst de term « Koper » naar elke persoon die producten van de Stichting tegen Kanker op de Website koopt.
Er wordt echter gespecificeerd dat de Koper een eindconsument moet zijn (d.w.z. een natuurlijke persoon die voor privédoeleinden en niet voor beroepsdoeleinden handelt) die in België gedomicilieerd is en die de rechtsbevoegdheid heeft om een overeenkomst te sluiten. Dus, de koper :
(a) verklaart en garandeert, door het aanvaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, dat de aankoop van Stichting tegen Kanker producten op de Website geen verband houdt met een professionele activiteit en beperkt is tot persoonlijk gebruik;
(b) ziet daarom af van het doorverkopen of distribueren van producten die op de Website zijn gekocht of van monsters

 

1.3 Algemene Verkoopvoorwaarden

Het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is om de voorwaarden en bepalingen van de online verkoop van de producten van Stichting tegen Kanker op de Website te bepalen. Zij worden vóór de bevestiging van de bestelling aan de Koper voorgelegd.
Door het betreffende vakje aan te kruisen, erkent de Koper deze te hebben geraadpleegd en uitdrukkelijk te hebben aanvaard.
Stichting tegen Kanker behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop de voorwaarden zijn die welke de Koper aanvaardt bij het plaatsen van zijn bestelling.

1.4 Productinformatie

De Koper kan, voorafgaand aan zijn bestelling, op de Website de essentiële kenmerken en de prijs van de producten (hierna “de Producten”) die hij wenst te bestellen, lezen door erop te klikken.
De Producten zijn kaarsen gemaakt door Stichting tegen Kanker.
De Producten van de Stichting tegen Kanker zijn onder optimale omstandigheden geproduceerd en verpakt en behandeld met alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Het is  raadzaam om de eerste keer dat de kaars wordt aangestoken, deze minimaal 2u te laten branden om een volledige smeltband te bekomen. 
De Producten dienen buiten het bereik van kinderen gehouden te worden wegens brand- en verbrandingsgevaar. 

1.5 Contact

Voor meer informatie, vragen of advies met betrekking tot de bestelling of de Producten is Stichting tegen Kanker bereikbaar op de onderstaande adressen:

  • per telefoon op +32 (0)2 733 68 68
  • per e-mail naar het adres : info@kaarstegenkanker.be
  • per post door te schrijven naar het volgende adres: Stichting tegen Kanker – Leuvensesteenweg, 479 – 1030 Schaarbeek

 

2.     BESTELLINGEN

2.1 De verschillende stappen om te bestellen zijn de volgende:
2.1.1 Bestellen op de Website

De op de Website getoonde Producten worden te koop aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Stichting tegen Kanker streeft ernaar om correcte en bijgewerkte informatie op de Website te publiceren. Aan de Koper kunnen geen rechten worden ontleend in geval van onbeschikbaarheid van een Product of in geval van een kennelijke materiële fout in de
beschrijving van het Product of de weergave van de prijs.
De Koper selecteert de hoeveelheid Producten die hij wenst te kopen en voegt deze toe aan de rubriek « Winkelwagen ». De Koper kan te allen tijde de gegevens van zijn of haar geplande bestelling controleren en wijzigen.
De Producten worden verkocht per stuk. 
De Koper moet vervolgens zijn contactgegevens, het factuuradres, de plaats en wijze van levering en de gekozen betalingswijze valideren. Vanaf het moment dat de Koper zijn bestelling bevestigt door te klikken op het pictogram « Valideer uw betaling », wordt hij/zij geacht de inhoud en voorwaarden van zijn/haar bestelling, de prijzen, de kenmerken, de hoeveelheden en de leveringstermijnen van de bestelde Producten definitief te hebben aanvaard. De bestelling is dan definitief.

2.2 Bevestiging van de bestelling

De Koper ontvangt een automatische e-mail met een samenvatting van de voorwaarden en bepalingen van de bestelling.
Deze e-mail houdt nog geen aanvaarding in van de bestelling door Stichting tegen Kanker. De bestelling wordt aanvaard door Stichting tegen Kanker wanneer de Koper een e-mail ontvangt die hem/haar informeert over de verzending van zijn/haar bestelling.

2.3 Onbeschikbaarheid van de Producten

In geval van onbeschikbaarheid van het Product nadat de bestelling is geplaatst, zal de Koper ten laatste op het moment van de levering op de hoogte worden gebracht van de gevolgen voor zijn bestelling. Alleen geleverde Producten worden gefactureerd. Elke aansprakelijkheid van Stichting tegen Kanker in dit verband is uitgesloten.

2.4 Annulatie van de bestelling

Stichting tegen Kanker behoudt zich het recht voor om alle bestellingen te annuleren om geldige redenen en in het bijzonder :
(a) in geval van onbeschikbaarheid van de Producten;
(b) bestellingen van personen met beroepsdoeleinden, bestellingen met een abnormaal karakter (zoals bestellingen voor meer dan 50 Producten), abnormaal herhaalde bestellingen;
(c) in gevallen waarin de door de Koper verstrekte informatie onvolledig of onjuist is;
(d) in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van door de Koper verschuldigde bedragen;
(e) in geval van een kennelijke fout in de prijs.
De Koper kan zijn bestelling annuleren door gebruik te maken van zijn herroepingsrecht onder de voorwaarden van artikel 6.

 

3. PRIJS

De verkoopprijzen van de Producten van Stichting tegen Kanker zijn aangegeven in euro, inclusief alle belastingen tegen het tarief dat van kracht is op de dag van de bestelling en inclusief verzendkosten, waarvan de hoogte afhankelijk is van de door de Koper gekozen optie.
Stichting tegen Kanker behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving.
De Producten blijven eigendom van Stichting tegen Kanker tot de volledige betaling van de aankoopprijs. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico van verlies en beschadiging van de Producten over op de Koper op het ogenblik van de levering.

 

4. BETALINGSVOORWAARDEN

De betaling van de bestellingen gebeurt online met een debet- of kredietkaart. Betaling met een bankcheque wordt niet aanvaard.
De debitering vindt plaats bij het plaatsen van de bestelling.
De verplichting om met een kredietkaart te betalen is onherroepelijk. Door de informatie met betrekking tot zijn kredietkaart te verstrekken, geeft de Koper toestemming om zijn kredietkaart te debiteren.
De Koper dient zijn/haar kredietkaartnummer, de vervaldatum en de veiligheidscode (een 3-cijferig nummer dat op de achterkant van de kredietkaart staat) op te geven.

 

5. LEVERING

5.1 Leveringsmethode

De Producten kunnen alleen in België worden geleverd. De levering wordt verzekerd door het derde bedrijf ShopWeDo.
De producten zullen geleverd worden op het aangegeven adres bij het plaatsen van de bestelling.

5.2 Leveringstermijn

De leveringstermijn van de Producten is afhankelijk van de optie die de Koper bij de bestelling heeft gekozen.
In ieder geval zullen de Producten, behalve in geval van voorraadschaarste of overmacht, transport- en/of poststaking, uiterlijk dertig (30) dagen na de bevestiging van de bestelling aan de Koper worden geleverd.
Indien de Producten aan Stichting tegen Kanker worden geretourneerd omdat de Koper het pakket met de Producten niet in ontvangst heeft genomen, wordt het bedrag van de bestelling aan de Koper terugbetaald, met aftrek van de leveringskosten. Niettemin zal Stichting tegen Kanker geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in geval van laattijdige levering of onmogelijkheid tot levering als gevolg van foutieve of onvolledige informatie die door de Koper op het moment van de bestelling is aangegeven.

5.3 Controle van de bestelling bij ontvangst

De Koper moet onmiddellijk de staat van het pakket controleren om bij de overhandiging van het pakket zijn bedenkingen en voorbehoud rechtstreeks aan de vervoerder te kunnen kenbaar maken. De Koper moet dan ook de conformiteit van de levering met zijn of haar bestelling controleren en Stichting tegen Kanker zo snel mogelijk op de hoogte brengen van elke afwijking
of niet-conformiteit.

 

6. HERROEPINGSRECHT

6.1 Herroepingsrecht

De Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen zijn bestelling binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling te herroepen.
Om gebruik te maken van dit recht dient de Koper vóór het verstrijken van de herroepingstermijn Stichting tegen Kanker in een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn of haar wens door middel van een brief of een e-mail aan Stichting tegen Kanker (zie artikel 1.5 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden) en daarbij de volgende gegevens te vermelden: naam,
postadres, en indien beschikbaar, telefoonnummer, bestelnummer en e-mail adres.
Het staat de Koper vrij om gebruik te maken van de herroepingsverklaring die hij of zij wenst, maar hij of zij kan ook het herroepingsformulier gebruiken dat beschikbaar is op de volgende
link: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf.

6.2 Terugsturen van de Producten

Binnen een maximumtermijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum van het verzoek tot herroeping moeten de betrokken Producten, evenals alle andere artikelen die bij de aankoop van de betrokken Producten zijn opgegeven, worden teruggestuurd naar het volgende adres:
Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel.
Om hygiënische redenen en overeenkomstig artikel VI.53, 5° van het Wetboek van Economische Recht is het herroepingsrecht niet van toepassing op Producten die uit hun volledige oorspronkelijke verpakking zijn verwijderd. De opening van deze Producten maakt ze namelijk ongeschikt voor een latere verkoop. Als gevolg hiervan zal een Product van de Stichting tegen Kanker dat geopend of beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, niet worden terugbetaald, teruggestuurd of geruild.

6.3 Voorwaarden voor terugbetaling van de betrokken Producten

Elke door Stichting tegen Kanker aanvaarde retourzending zal resulteren in de terugbetaling, via hetzelfde betaalmiddel als de Koper gebruikt heeft, van de betrokken Producten, alsook van de standaard leveringskosten (behalve in het geval van gedeeltelijke retourzending) binnen een maximumtermijn van dertig (30) dagen na de kwalitatieve en kwantitatieve controle van de teruggestuurde Producten.
De kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van de Koper. De nietgeaccepteerde Producten worden aan de Koper geretourneerd.

 

7. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Stichting tegen Kanker is niet van toepassing in geval van schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een derde partij die heeft geleid tot een wijziging van de op de Website beschikbaar gestelde informatie, in geval van een fout van
de Koper, of in geval van overmacht, d.w.z. een handeling of gebeurtenis die niet te voorzien is, onweerstaanbaar is en onafhankelijk is van de wil van Stichting tegen Kanker.
Indien de aansprakelijkheid van Stichting tegen Kanker desondanks niettemin behouden blijft wegens schade die de Koper lijdt als gevolg van het niet of slecht presteren van zijn diensten, is deze beperkt tot het bedrag van de bestelling betaald door de Koper aan Stichting tegen Kanker.

 

8. ALGEMEEN

Het feit dat Stichting tegen Kanker geen beroep doet op één van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om zich op deze bepaling te beroepen.
Indien een van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen en de overige rechten en plichten die uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden voortvloeien, ongewijzigd en onverkort van toepassing.
In het algemeen wordt tussen Stichting tegen Kanker en de Koper uitdrukkelijk overeengekomen dat e-mails tussen de partijen, evenals de automatische registratiesystemen die op de Website worden gebruikt, als bewijs gelden voor wat betreft de inhoud en datum van de bestelling.

 

9. KLANTENGEGEVENS – BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Voor meer informatie over hoe Stichting tegen Kanker uw persoonlijke gegevens gebruiken die zijn verzameld tijdens de verkoop via de Website, verwijzen wij u naar hun gegevensbeschermings- en cookiebeleid: https://www.kanker.be/privacy-policy/
Voor de toepassing van dit artikel 9 hebben woorden die met een hoofdletter beginnen, de betekenis die het algemeen reglement inzake gegevensbescherming (« GDPR ») eraan geeft. In toepassing van het wettelijk regime voorzien in de GDPR, wordt de Koper geïnformeerd dat Stichting tegen Kanker de Verwerkingsverantwoordelijke van zijn/haar persoonsgegevens zal
zijn.
Elke derde betalingsdienstaanbieder die betrokken is bij het betalingsproces zal ook optreden als de Verwerkingsverantwoordelijke zoals overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst met de Stichting tegen Kanker, tenzij anders vermeld vanwege de behoeften van beide partijen.
Als Verwerkingsverantwoordelijke voldoet de betalingsdienstaanbieder aan zijn verplichtingen uit hoofde van de GDPR en alle andere op hem toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en is hij als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen. De aanbieder van betalingsdiensten beschikt over een eigen, onafhankelijk gedefinieerd privacyreglement, kennisgevingen en procedures voor alle persoonsgegevens die als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens worden bijgehouden, met inbegrip van een registratie van zijn activiteiten in verband met de verwerking
van persoonsgegevens zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden. Om twijfel te voorkomen, zijn Stichting tegen Kanker en de betalingsdienstaanbieder elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking waarvoor zij de passende technische en organisatorische maatregelen treffen.
Bij de naleving van deze wetten zal de betalingsdienstaanbieder :
• alle passende veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens ten uitvoer leggen en handhaven;
• zelf de nodige zorgvuldigheid betrachten in het licht van haar eigen verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming en veiligheid met betrekking tot de toepasselijke lokale wetgeving, professionele normen en officiële richtlijnen waaraan de aanbieder van betalingsdiensten is onderworpen;
• houdt een register bij van alle verwerkingsactiviteiten die voor de Stichting tegen Kanker worden uitgevoerd; en
• niets doen of bewust toe staan dat zou kunnen leiden tot een schending van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens door Stichting tegen Kanker.

 

10. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De Website en alle inhoud en materialen die op de Website toegankelijk zijn, zijn de exclusieve eigendom van Stichting tegen Kanker. Het is ten strengste verboden de Website te, verspreiden, te wijzigen, te verzenden of te reproduceren, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook.
Verder is Stichting tegen Kanker de eigenaar van de woord- en beeldmerken Stichting tegen Kanker geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De Koper zal geen enkel gebruik maken van de merken van Stichting tegen Kanker en meer in het algemeen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Stichting tegen Kanker.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT / JURISDICTIE

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil of geschillen in verband met de uitvoering of de interpretatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Koper om de zaak aanhangig te maken bij de rechtbanken van zijn arrondissement.

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Contact

Inloggen

Wachtwoord vergeten?